Anasayfa / e-İrsaliye

e-İrsaliye

e-İrsaliye

e-İrsaliyenin Özellikleri Nelerdir?
•e-İrsaliyede, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca matbu irsaliyede yer alması mecburi olan tüm bilgiler bulunur.
•e-İrsaliye ile kağıt irsaliye tamamen aynı hukuki özelliklere ve geçerliliğe sahiptir.
•e-İrsaliyenin veri şekli ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir.
•e-İrsaliyenin sorgusu üzerindeki karekod veya barkod ile yapılır.
•e-Fatura olmadan e-irsaliye gönderilmez.
•e-İrsaliye sevk irsaliyesi yerine de kullanılabilir.

E-İRSALİYENİN AVANTAJLARI NELERDİR?
•.e-Fatura ya da e-arşiv uygulamalarıyla birlikte faturalama süreçlerinizi dijitalleştirir.
•.Sevk süreçlerinizi hızlandırıp pratik hale getirir; verimliliğinizi artırır. Hızlıca düzenlenip düzenlendiği an alıcıya ulaştırılır.
•.Baskı, kargo gibi süreçleri ortadan kaldırır; vakit ve nakitten tasarruf ettirir.
•.Arşivlemeyi ve erişimi kolaylaştırır. Taşıma verilerinizi 10 yıl boyunca güvenle saklar, dilediğiniz evraka dilediğiniz an ulaşmanızı sağlar.
•.Kağıt kullanımını azaltır, doğayı korumaya yardım eder.
•.Teslimat sırasında oluşması muhtemel hataların (hatalı ürün, kabul, iade, vb.) dijital ortam sayesinde daha güvenilir ve hızlı biçimde takip edilmesini sağlar.
•.Sadece araç plakası ve sürücü kimliği kontrol ederek mal, alıcı firma ve diğer bilgilere hızlıca erişilmesine olanak tanır.

Kimler Kullanabilir? Kimler İçin Kullanımı Zorunludur?
09 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-İrsaliye uygulaması, kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda
iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır. Bu düzenleme kapsamında; Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır. Yine ilgili düzenleme kapsamında aşağıda sayılan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.
 
• Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
• Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
• Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
• e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
• Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
• E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Ayrıca yukarıda belirtilen mükelleflerden (Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler dahil) , 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) işe başlayacak olanlar için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.
PayTR.com
Advantage
Axess
Bannkkart
Bonus
Cardfinans
Maximum
Paraf
World